Smluvní podmínky

1. Pořadatel a objednavatel

- Pořadatelem je Vzdělávací centrum Morava s.r.o., se sídlem Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 28595432 DIČ: CZ28595432

- Objednavatelem  je návštěvník webu www.vcmorava.cz, který vyplní své údaje v sekci FAKTURAČNÍ ÚDAJE - OBJEDNAVATEL v přihlášce na seminář

 

2. Přihlášení na akci

- Objednavatel přijímá nabídku pořadatele a závazně přihlašuje výše uvedené pracovníky k účasti na této vzdělávací akci.

- Vyplněnou závaznou přihlášku zašle objednavatel pořadateli přes on-line formulář na webu pořadatele nebo  e-mailem nebo poštou nejpozději 3 pracovní dny datem konání akce.

- Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí.

- Přijetí přihlášky je potvrzováno automaticky na e-mail uvedený v přihlášce.

- Při překročení kapacity akce nebo při zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat objednavatele na e-mailové adrese případně telefonu uvedeném v přihlášce. Pokud objednavatel tyto kontaktní údaje nevyplnění, zaniká povinnost pořadatele informovat.

- Nebudou-li řádně přihlášení účastníci z kapacitních důvodů na akci přijati, vrátí pořadatel objednavateli uhrazenou cenu v plné výši.

- Pořadatel nezaručuje vstup na akci účastníkům bez řádně vyplněné přihlášky.

- Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem. 

- Odesláním přihlášky dává objednavatel souhlas k zasílání nabídek vzdělávání pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

- Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnou českou právní úpravou.

 

 

3. Platba za účastníky

- Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou.

- Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce. A to převodem na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je uveden v přihlášce.

 

4. Stornovací podmínky

- Stornovat přihlášku je možné nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce.

- Na akci lze místo přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka.

- Při pozdějším stornování nebo při neúčasti přihlášeného či náhradníka se uhrazená cena nevrací.

 

5. DPH

- Pořadatel upozorňuje objednavatele, že dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny (bez nároku na odpočet DPH) rovněž činnosti poskytované na základě akreditace udělené dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 

6. Doklad o zaplacení vložného

- U plateb provedených v souladu s bodem č. 3 těchto Smluvních podmínek bude Doklad o zaplacení vložného předán účastníkovi u prezence v den konání akce.