Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 


Domů > Důležité informace > Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

...

Informace o zpracování osobních údajů
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) -dále jen GDPR

 

Společnost Vzdělávací centrum Morava s.r.o. Vás tímto v souladu s čl. 12, č. 13 a 14 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Vzdělávací centrum Morava s.r.o. se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, zapsaná Krajským soudem v Ostravě - oddíl C, vložka 33750;  IČ: 28595432, (dále jen „správce“).

Osobní údaje jsou zpracovávány ve dvou střediscích - Brno a Ostrava - v závislosti na tom, které středisko zajišťuje vzdělávací akci, k níž jsou poskytnuty osobní údaje.

Zástupcem správce za středisko Brno je Mgr. Stanislava Režňáková, tlf.: 773 309 909

Zástupcem správce za středisko Ostrava je Ing. Zdeněk Milata, tlf.: 773 309 906

 

2. Účely zpracování

Správce zpracovává osobní údaje subjektů za účelem - vystavení osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v souladu s akreditací udělenou Ministerstvem vnitra ČR a/nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dle příslušných zákonů (312/2002 Sb., 108/2006 Sb.), vedení evidence přihlášených účastníků a komunikace s nimi, elektronického zasílání nabídky vzdělávacích akcí (oprávněný zájem správce), plnění zákonných povinností správce. Správce nepoužívá osobní údaje k automatizovanému rozhodování nebo profilování subjektu ve smyslu čl. 22 GDPR. Správce nepředává osobní údaje subjektů třetím stranám s výjimkou povinnosti, jež je mu uložena zákonem (např. kontrola ze strany ministerstva, jež udělilo akreditaci).

 

3. Právní důvody - zákonnost zpracování

Ve smyslu článku 6 odst. 1 GDPR správce zpracovává osobní údaje subjektů na základě nejméně jednoho z následujících právních důvodů - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (evidence vydaných osvědčení); zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů jsou získávány z přihlášky na vzdělávací akci, z objednávky vzdělávací akce nebo z veřejně dostupných zdrojů. Správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů subjektů - jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, zaměstnavatel.

 

5. Doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro vydání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu subjektem. Dále jsou osobní údaje uloženy minimálně po dobu platnosti udělené akreditace vzdělávacího programu pro možnost vystavení opisu osvědčení a případného plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci.

 

6. Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i listinné podobě. Správce dodržuje technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením GDPR. Cílem těchto opatření je současně chránit osobní údaje subjektů a bránit tak náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

 

7. Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má následující práva:

·        Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům - čl. 15

·        Právo na opravu - čl. 16

·        Právo na výmaz ("právo být zapomenut") - čl. 17

·        Právo na omezení zpracování - čl. 18

·        Právo vznést námitku - čl. 21

·        Právo podat stížnost u dozorového úřadu - čl. 77

·        Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů - čl. 7

 

8. Poučení

Subjekt osobních údajů není povinen poskytnout správci osobní údaje.
Neposkytnutí potřebných osobních údajů je důvodem k nevydání Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.  V případě, že subjekt je sám plátcem účastnického poplatku, pak je neposkytnutí
 údajů potřebných k fakturaci důvodem k nezařazení na vzdělávací akci.

 

 

Tato Informace je veřejně dostupná na internetových stránkách správce a jako taková je naplněním informační povinnosti správce ve smyslu článků 12-15 GDPR. 
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies