Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Inventarizace majetku a závazků ÚSC a p.o. v roce 2023

Inventarizace majetku a závazků


Variabilní symbol: 123086
Datum konání: pátek 06.10.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: DK Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava, Více info
Lektoři: Ing. Hana Juráňová
Cena: 2 290,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MVČR_____AK/PV-346/2009
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Inventarizace majetku a závazků

se zaměřením na

Inventarizace majetku a závazků ÚSC a p.o. v roce 2023

 

 

Školení je určeno:

 

·         vedoucím a úředníkům odpovědným za přípravu a provedení inventarizace majetku a závazků vybraných účetních jednotek např. obcí, krajů, příspěvkových organizací, dobrovolných svazků obcí, organizačních složek státu

·        ekonomům a účetním vybraných účetních jednotek

·        pracovníkům oddělení interního auditu, kontrolních oddělení, auditorům, ...

 

Cíle semináře: 

 

·        poskytnout Vám aktuální informace potřebné pro přípravu a provedení inventarizace - všeho majetku, závazků a ostatních aktiv i pasiv, části vlastních zdrojů a podrozvahových účtů - za r. 2023

·        seznámit s aktuálními poznatky z praxe s upozorněním na nejčastější chyby, kterým u ÚSC a PO dochází

·        pro ilustraci výklad doplnit konkrétními příklady - seznámíte se s příklady vstupních formulářů, s obsahem inventurních soupisů, se strukturou inventarizační zprávy a dalšími.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako online webinář 20.10.2023více info zde nebo jako prezenční seminář v Olomouci 20.10.2023více info zde.

 

 

 

Obsah semináře: 

 

1.      Stručná rekapitulace předpisů pro r. 2023, poslední novela inventarizační vyhlášky, časté chyby při její aplikaci, doporučení pro r. 2023.

2.      Vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému.

3.      Prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy.

4.      Plán inventur a harmonogram účetní závěrky za r. 2023, zapracování rozhodného dne.

5.      Inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí.

6.      Realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci.

7.      Jak v r. 2023 správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery.

8.      Příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence.

9.      Příprava účetních záznamů. Zajištění údajů z katastru nemovitostí - příklady kontrolovaných údajů. Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů. Kontrola správnosti odpisového plánu, stručná rekapitulace ČÚS č. 708, zůstatková hodnota, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku, zbytková hodnota.

10.  Ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího.

11.  Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody.

12.  Inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy a zjednodušené inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob.

13.  Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů – příklady nejčastěji zjištěných rozdílů. Kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů, stanoviska MFČR, rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě.

14.  Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu.

15.  Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení.

 

Lektor semináře:

 

Ing. Hana JURÁŇOVÁ - auditor a daňový poradce, dlouholetá zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní pro veřejný sektor, ...

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123086"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies