Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Kontrola veřejných financí

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - aktuality, zkušenosti z praxe a doporučení pro r. 2020


Variabilní symbol: 120072
Datum konání: pátek 18.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Středisko volného času, Ostrčilova 19, Ostrava, Více info
Lektoři: Ing. Hana Juráňová
Cena: 1 750,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/PV-456/2014
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je seznámit Vás s aktuálně platnými předpisy, které stanovují obsah a rozsah kontrol a zaměříme se na jejich správnou aplikaci v praxi kontrolními orgány. Vysvětlíme Vám i práva kontrolovaných organizací - např. koho je možné ke kontrole přizvat, jaké náležitost platí pro různé typy kontrol, apod. Upozorníme Vás na často zjišťované nedostatky a předložíme také vzory písemností souvisejících s kontrolami zřizovatele.

Příspěvkové organizace podléhají kontrolám zejména zřizovatelem, jejichž hlavním cílem je identifikace rizik, která mohou ohrozit činnost příspěvkové organizace případnými sankcemi.

 

Školení je určeno pracovníkům zřizovatele (ÚSC), kteří plánují kontroly, případně vystupují v roli kontrolujících. Současně je školení určeno vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací, kteří budou za kontrolovanou osobu jednat a poskytovat součinnost, dále účetním příspěvkových organizací, kteří budou připravovat podklady ke kontrole.

 

 

OBSAH:

 1. Přehled legislativního rámce - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o finanční kontrole, prováděcí vyhláška – novela pro r. 2020 (Vyhl. č. 24/2020 Sb.), zákon o kontrole, zákon o obcích, vyhláška o schvalování účetních závěrek.
 2. Závazné informace MFČR a MVČR   - aktuální metodická pomoc CHJ, metodická podpora interního auditora, stanoviska KAČR.
 3. Specifické podmínky kontrol podle Zákona o finanční kontrole
  • vymezení pojmů,
  • působnost kontrolních orgánů – ÚSC, krajů, poskytovatelů dotací.
 4. Veřejnosprávní kontrola u zřízené p.o. nebo u p.o. jako příjemce nebo žadatele dotace
  • procesní pravidla,
  • povinnost řídit se kontrolním řádem,
  • práva a povinnosti kontrolované osoby, kontrolujícího a osoby povinné,
  • obsah, náležitosti a doručování protokolu o kontrole.
 5. Ostatní druhy kontrol organizované zřizovatelem
  • cíle těchto kontrol,
  • způsob provádění kontrol.
 6. Programy kontrol
  • dotace, veřejné zakázky
  • nakládání s majetkem
  • soulad se zřizovací listinou
  • pohledávky, hospodářská činnost, náklady, daňová rizika, inventarizace, finanční hospodaření
  • vztahy mezi zřizovatelem a organizací
  • tvorba a použití fondů
  • porušení rozpočtové kázně
  • zaměření dle analýzy rizik pro různé typy p.o.
 7. Vyhodnocení výsledků kontrol
  • povinnost zveřejnění u VSK,
  • informace na MFČR, aktuální stanoviska vydaná v r. 2020,
  • roční zprávy, změny předpisů k 1.1.2020, zpětná vazba a kontrola nápravy nedostatků.
 8. Příklady nedostatků často zjišťovaných při kontrolách příspěvkových organizací.
 9. Závěrečné dotazy a diskuze k tématu.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz --->Dotaz k semináři 120072"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektorka semináře/školení -  Ing. Hana JURÁŇOVÁ  - auditor a daňový poradce, dlouholetá zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní pro veřejný sektor.

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies