Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Zákon o ochraně přírody a krajiny - invazní novela

Obec a ochrana životního prostředí


Variabilní symbol: 222133
Datum konání: čtvrtek 08.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 Obec a ochrana životního prostředí

Zákon o ochraně přírody a krajiny  - invazní novela

 


 

Seminář je určen především úředníkům odborů životního prostředí, stavebních úřadů a na menších obcích jejich voleným představitelům. Dále je vhodný pro zástupce dalších orgánů ochrany ŽP a všechny ostatní zájemce o problematiku ochrany přírody a krajiny.

 


Obsah:

Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů (účinnost od 1. 1. 2022)

 

- hlava II části druhé ZOPK Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a ochrana přírody a krajiny před invazními nepůvodními druhy (§ 13a až 13l): adaptace na přímo použitelná nařízení EU, unijní seznam invazních nepůvodních druhů, další (invazní) nepůvodní druhy, kompetenční a procedurální otázky řešené v ZOPK v návaznosti na přímo použitelná nařízení EU

 

- změny v dalších předpisech, zejména v souvislosti s prováděním opatření k regulaci (zákon o myslivosti, zákon o rybářství, zákon na ochranu zvířat proti týrání, lesní zákon, vodní zákon)

 

- prováděcí předpisy v návaznosti na invazní novelu (vyhláška Mze č. 454/2021 Sb., o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci, nařízení vlády o stanovení nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny), zásady regulace pro značně rozšířené invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu (jako první zveřejněny návrhy pro bolševník velkolepý a pajasan žláznatý)

 

- další změny v ZOPK: ZS OOP ke schválení LHP a protokolárnímu předání LHO (nový odst. 4 § 4: modřín opadavý a douglaska tisolistá mimo ZCHÚ a území Natura 2000 vyňaty z působnosti OOP), změny v § 5 (výjimky z obecné ochrany rostlin a živočichů, výjimky z povinnosti mít povolení k záměrnému rozšiřování nepůvodního druhu do krajiny, opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, je-li to s ohledem na místní dopady na přírodu a krajinu nezbytné, aj.), změny v § 7 (výjimky z obecné ochrany dřevin), změny v § 13 (vyhlašování přechodně chráněné plochy opatřením obecné povahy), změny v § 50 (držení mrtvých jedinců ZCHD), nový odst. 3 § 66 (možnost regulace ohňostrojů nebo používání zábavní pyrotechniky v ZCHÚ a jejich ochranných pásmech, EVL, PO), Informační systém ochrany přírody, propojení s RÚIAN (§ 72a - 72d) posílení pravomocí stráže přírody (§ 81), změny v kompetenčních a sankčních ustanoveních, § 89 odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů a jedinců invazních nepůvodních druhů (vypuštění ustanovení o písemném rozhodnutí o odebrání nejpozději do 15 dnů ode dne odebrání), § 90 odst. 19 až 23 (zákonné výjimky pro management a monitoring, možnost nahrazení povolení/souhlasů dohodou podle § 68 odst. 2, vypalování porostů)  

 

 Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý přednášející.

 


 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na brno@vcmorava.cz a lektorka si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte Dotaz k semináři 222133


Přednáší : JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, erudovaná přednášející. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP. Autorka řady článků a odborných publikací.

 


 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies