Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Změny zákonů na úseku ŽP v souvislosti se zákonem o JES a novým SZ

Obec a ochrana životního prostředí


Variabilní symbol: 223195
Datum konání: pátek 13.10.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Palác Morava, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-345/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

Změny zákonů na úseku životního prostředí v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku a novým stavebním zákonem

 (účinnost od 1. 1. 2024, přechodné období do 30. 6. 2024)

 


Seminář je určen všem zájemcům o problematiku ochrany přírody a krajiny,  především úředníkům odborů ŽP obcí, měst a krajů, dále pak ostatním institucím a organizacím, které se zabývají ochranou životního prostředí. Vhodné také pro úředníky stavebních úřadů či volené představitele obcí  s ohledem na související změny ve stavebním zákoně a dalších zákonů s dopadem na obce.

Cílem semináře je seznámit Vás  s legislativními změnami v souvislosti s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku (účinnost od 1. 1. 2024, přechodné období do 30. 6. 2024) a také s jejich dopadem  na správní činnosti na úseku ŽP, zejména na ty namísto nichž se vydává Jednotné inviromentální stanovisko.


 Obsah:

 1. Základní informace o jednotném environmentálním stanovisku

- pro které záměry se vydává JES (záměry podléhající povolení podle nového stavebního zákona /NSZ/ nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle z. EIA)

- správní úkony podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí, namísto nichž se vydává JES (integrační formule v „složkových“ zákonech)

- správní úkony nezahrnované do JES (např. společné rozhodnutí orgánu ochrany přírody v ZCHÚ, EVL, PO; nakládání s vodami; povolení provozu ZZO, integrované povolení)

- výkon státní správy v oblasti vydávání JES: příslušný orgán vydávající JES (MŽP, KÚ, ORP) a správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu k vydání správního úkonu, namísto nějž se vydává JES, možnost žádosti orgánu JES o vyjádření správního orgánu příslušného podle jiného právního předpisu

- žádost o JES, její náležitosti, výzvy k odstranění vad žádosti, lhůty, JES jako součást koordinovaného závazného stanoviska podle NSZ, fikce, výjimky z fikce, náprava fikce nadřízeným dotčeným orgánem, přezkum JES

- náležitosti JES (závazná část, odůvodnění, podmínky pro povolení záměru), platnost JES, možnost změn

- přechodná ustanovení

 

2. Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

- ČÁST PRVNÍ Změna zákona o geologických pracích

- ČÁST DRUHÁ Změna zákona o ochrany přírody a krajiny

- ČÁST TŘETÍ Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

- ČÁST ČTVRTÁ Změna lesního zákona

- ČÁST PÁTÁ Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

- ČÁST ŠESTÁ Změna vodního zákona

- ČÁST SEDMÁ Změna zákona o pohřebnictví

- ČÁST OSMÁ Změna zákona o správních poplatcích

- ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o ochraně ovzduší

- ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o prevenci závažných havárií

- ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o odpadech

- ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

- ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

- ČÁST ČTRNÁCTÁ ÚČINNOST

 


Přednáší:  JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., erudovaná a zkušená přednášející,  2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP,  autorka mnoha odborných publikací a článků k problematice ochrany ŽP.


Účastníci obdrží obdrží osvědčení.Úředníci ÚSC  s akreditací MV.

V ceně je zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý přednášející. 

 

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223195  

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies