Obec a ochrana životního prostředí (online)

JES a změny zákonů na úseku ŽP

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224028
30.5.2024
od 9:00 do 14:00
čtvrtek

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.,
Akreditace: AK/PV-65/2023,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Jednotné environmentální stanovisko a změny zákonů na úseku životního prostředí

(účinnost od 1. 1. 2024, přechodné období do 30. 6. 2024)


 Seminář je určen  především úředníkům odborů ŽP obcí, měst a krajů, dále pak ostatním institucím a organizacím, které se zabývají ochranou životního prostředí. Vhodné také pro úředníky stavebních úřadů či volené představitele obcí  s ohledem na související změny ve stavebním zákoně a dalších zákonů s dopadem na obce.

Cílem semináře je seznámit Vás  s aktuálními legislativními změnami zákonů na úseku životního prostředí  v souvislosti s přijetím zákona o jednotném enviromentálním stanovisku (účinnost od 1. 1. 2024, přechodné období do 30. 6. 2024) a také s jejich dopadem  na správní činnosti na úseku ŽP, zejména na ty namísto nichž se vydává Jednotné enviromentální stanovisko.

 Obsah :

 1. Vztah zákona o JES k novému stavebnímu zákonu a zákonu EIA

- pro které záměry se vydává JES (záměry podléhající povolení podle NSZ nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle z. EIA)

- další předpisy obsahující ustanovení o JES: zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

 2.  Obsah a forma JES, správní úkony nezahrnované do JES

- správní úkony podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí, namísto nichž se vydává JES (integrační formule v „složkových“ zákonech)

- správní úkony nezahrnované do JES (např. společné rozhodnutí orgánu ochrany přírody v ZCHÚ, EVL, PO; nakládání s vodami; povolení provozu ZZO, integrované povolení)

- JES  jako závazné stanovisko podle § 149 správního řádu

 3.  Výkon státní správy v oblasti vydávání JES

- příslušný orgán vydávající JES (MŽP, KÚ, ORP), správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu k vydání správního úkonu, namísto nějž se vydává JES, vztahy mezi nimi - možnost žádosti orgánu JES o vyjádření správního orgánu příslušného podle jiného právního předpisu

- postavení MZE jako ústředního orgánu státní správy podle lesního a vodního zákona

- kontrola dodržování podmínek JES, projednávání přestupků

 4. Žádost o JES, její náležitosti, výzvy k odstranění vad žádosti, lhůty, JES jako součást koordinovaného závazného stanoviska podle NSZ, fikce, výjimky z fikce, náprava fikce nadřízeným dotčeným orgánem, přezkum JES

- právní úprava vztahující se na závazná stanoviska v zákonu o JES, příp. zákonu o EIA, novém stavebním zákonu, správním řádu

 5. Náležitosti JES (závazná část, odůvodnění, podmínky pro povolení záměru), platnost JES, možnost změn

 6. Předběžná konzultace žadatele o JES se správními orgány, zveřejňování JES

 7. Stavební úřad a dotčené orgány

- postup stavebního úřadu v případě, že součástí žádosti není vyjádření nebo závazné stanovisko vyžadované stavebním zákonem nebo jiným právním předpisem (= vyžádání si JES stavebním úřadem)

- součinnost orgánů veřejné správy podle § 18 NSZ, možnost stavebního úřadu vyžádat vyjádření dotčeného orgánu k námitkám účastníka řízení (§ 193 odst. 2 NSZ)

 8. Přechodná ustanovení

 9.  Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o geologických pracích

- ČÁST DRUHÁ Změna zákona o ochrany přírody a krajiny

- ČÁST TŘETÍ Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

- ČÁST ČTVRTÁ Změna lesního zákona

- ČÁST PÁTÁ Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

- ČÁST ŠESTÁ Změna vodního zákona

- ČÁST SEDMÁ Změna zákona o pohřebnictví

- ČÁST OSMÁ Změna zákona o správních poplatcích

- ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona o ochraně ovzduší

- ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o prevenci závažných havárií

- ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o odpadech

- ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

- ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

- ČÁST ČTRNÁCTÁ ÚČINNOST

 - integrační formule a další změny související s JES a novým stavebním zákonem, další významné změny

Účastníci obdrží obdrží osvědčení.Úředníci ÚSC  s akreditací MV.

V ceně zahrnut materiál. 


 Přednáší:  JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., erudovaná a zkušená přednášející,  2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP,  autorka mnoha odborných publikací a článků k problematice ochrany ŽP, aktuálně k problematice spoluautorka praktického komentáře k zákonu o JES a změnovému zákonu (právě vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer ).

Odkaz na knihu najdete ZDE


 

 

Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

 

 

Lektor semináře

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Obec a ochrana ŽP

Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti s JES a novým stavebním zákonem

10.9.2024 Úterý
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Praha
Více informací

Obec a ochrana ŽP (online)

Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti s JES a novým stavebním zákonem

10.9.2024 Úterý
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
ONLINE
Více informací

Obec a ochrana ŽP

JES a změny zákonů na úseku životního prostředí

26.9.2024 Čtvrtek
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Brno
Více informací