Obec a ochrana ŽP (online)

Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti s JES a novým stavebním zákonem

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224035
10.9.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,
Akreditace: MV ČR,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku a novým stavebním zákonem

(účinnost od 1. 1. 2024, přechodné období v souladu s NSZ do 30. 6. 2024)

 

Aktualita:

od 1.7. nabývá účinnosti ještě jedna novela zákona o ochraně přírody a krajiny - přílepek k tzv. havarijní novele VodZ (publikováno dne 24. 6. 2024 ve Sb. pod č. 182/2024 Sb.) - nový § 82a ZOPK Zvláštní ustanovení o povolování zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Přednášející s ohledem na tuto změnu aktualizovala program semináře.


 

Program odborného semináře:

 Změny zákona o ochraně přírody a krajiny podle změnového zákona č. 284/2021 k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění změnového zákona č. 149/2023 Sb. k zákonu o JES

Co se změnovým zákonem k zákonu o JES nezměnilo, nebo jen doplnilo, protože nesouviselo s NSZ nebo vyhovuje i v modifikované podobě s JES:

- „přírodě blízká obnova těžbou narušeného území“ a další dílčí změny v úpravě VKP, úprava § 5 odst. 3

- zrušení závazných stanovisek OOP podle § 8 odst. 6 a § 56 odst. 6

- dílčí změny v úpravě ZCHÚ

-  nové znění § 44 Souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích

- nový odst. 5 § 71 Účast obcí (vedení přehledu pozemků vhodných k NV a přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách přesunuto z přenesené působnosti OÚ do samostatné působnosti obcí)

- zrušení POÚ jako OOP (§ 75 odst. 1 písm. b) a § 76 odst. 2, ve znění ZOPK do 31. 12. 2023)

- nový § 83a Obsah žádosti v řízení ve věcech ochrany přírody

a další změny 

 Změny zákona o ochraně přírody a krajiny podle zákona č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

2.1 Změny bezprostředně související se zákonem o JES a věcnou novelou NSZ

- § 70 odst. 3: právo spolků účastnit se řízení podle tohoto zákona nebo řízení o povolení stavebního záměru, pokud se vydává JES namísto povolení kácení dřevin nebo výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

- § 75 Orgány ochrany přírody: ruší se SÚ jako OOP

- ruší se § 82a Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona, nahradí jej JES, nebo společné rozhodnutí AOPK/správy NP/KÚ v ZCHÚ, EVL, PO jako samostatný podklad nezahrnutý do JES

- § 83 Řízení ve věcech ochrany přírody: zejména nové odst. 7 (obecné zakotvení možnosti podmínek v aktech OOP), odst. 8 (integrační formule u záměrů vyžadujících JES mimo ZCHÚ, EVL, PO), odst. 9 (společné rozhodnutí Agentury/správy NP/KÚ u záměrů vyžadujících JES v ZCHÚ, EVL, PO)

- § 83a Obsah žádosti v řízení ve věcech ochrany přírody doplněn

2.2 Další změny

- § 6 Registrace významných krajinných prvků: oznamování rozhodnutí o registraci rovněž příslušnému úřadu územního plánování

- § 75 Orgány ochrany přírody: OÚ zůstávají OOP příslušné k povolování kácení a ukládání NV s výjimkou kácení pro stavební záměry na území CHKO, EVL a PO

  • změny napravující kolize způsobené souběžným projednáváním novel ZOPK č. 284/2021 Sb. (s NSZ) a č. 364/2021 Sb. (invazní novela) aj.

 Změny zákona o ochraně přírody a krajiny částí patnáctou zákona č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- § 78 odst. 17: úprava působnosti správ NP – výkon státní správy lesů v rozsahu působnosti ORP podle lesního zákona

- § 80: zrušení působností ČIŽP vůči FO nepodnikajícím

 Základní informace o zákonu č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

-  příslušný orgán vydávající JES a orgány, jejichž úkony JES  nahrazuje (případná žádost o vyjádření), lhůty pro vydání, JES vydávané ORP jakou součást koordinovaného závazného stanoviska podle NSZ, fikce a výjimky z ní, náprava fikce nadřízeným dotčeným orgánem, platnost JES, možnost změn, přechodná ustanovení

Aktuálně: Změny zákona o ochraně přírody a krajiny částí druhou zákona č. 182/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- nový § 82a Zvláštní ustanovení o povolování zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů


 Přednáší : JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,  autorka praktického komentáře k ZOPK, Wolters Kluwer ČR 2021, velice zkušená a erudovaná přednášející.

 

 

Lektor semináře

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Obec a ochrana ŽP

Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti s JES a novým stavebním zákonem

10.9.2024 Úterý
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Praha
Více informací

Obec a ochrana ŽP

JES a změny zákonů na úseku životního prostředí

26.9.2024 Čtvrtek
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Brno
Více informací

Obec a ochrana ŽP

JES a změny zákonů na úseku životního prostředí

29.10.2024 Úterý
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Praha
Více informací