Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Semináře - Výcvikové kurzy - Školení na zakázku

Vzdělávací centrum Morava - správná volba pro Vaše vzdělávání

Opatrovnictví - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 219032
Datum konání: pátek 22.02.2019
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům odborových služeb, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
Cena: 1 590,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR i MPSV ČR
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Školení je určeno především úředníkům sociálních odborů obcí a měst, dále starostům obcí, úředním osobám ustanovujícím opatrovníky a osobám pověřeným výkonem opatrovnictví v praxi, veřejným i laickým opatrovníkům. Výklad přednášející bude tématicky zaměřen na okruhy ZOZ pro výkon správních činností při výkonu veřejného opatrovnictví. Seminář je tedy užitečný pro ty z Vás,  kteří se připravujete na zkoušku k ověření ZOZ veřejné opatrovnictví.

  Výklad bude zaměřen zejména na :


Právní osobnost a svéprávnost

·         Předběžná prohlášení

·         Dříve vyslovená přání

  ·         Zastoupení členem v domácnosti - kdo může být zástupcem, způsob uzavírání, pravomoci a povinnosti zástupce, ukončení funkce

·         Nápomoc při rozhodování - způsob vzniku a zániku, pravomoci a povinnosti, konflikt zájmu

·         Nápomoc při rozhodování – role podpůrce v rámci detenčního řízení a v rámci řešení neplatnosti právního jednání

·         Řízení o nápomoci při rozhodování, o zastoupení členem domácnosti, o opatrovnictví (postavení opatrovance)

  ·         Omezení svéprávnosti (z pohledu hmotného práva)

·         Řízení o omezení svéprávnosti (zahájení řízení, účastníci, důkazy, opravné prostředky atd.)

·         Postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce osoby se zdravotním postižením ve zdravotnickém právu

·         Vznik a zánik funkce opatrovníka (s omezením svéprávnosti i bez něj), výběr opatrovníka, přechod opatrovnictví při smrti opatrovníka

·         Povinnosti opatrovníka vůči opatrovanci

·         Správa jmění opatrovníkem

  ·         Poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta – informovaný souhlas

·         Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta

·         Nedobrovolná hospitalizace (hmotněprávní úprava)

·         Nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi (včetně postavení opatrovníka, zástupce z členů domácnosti a podpůrce)

·         Přítomnost dalších osob při poskytování zdravotních služeb

·         Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a držení osob ve zdravotním ústavu

·         Podávání informací o zdravotním stavu pacientovi a další osobám

·         Nahlížení do zdravotní dokumentace pacientem a dalšími osobami

·         Práva pacienta dle zákona o zdravotních službách

·         Práva pacienta drženého ve zdravotnickém zařízení dle občanského zákoníku (§ 104-110 OZ)

  ·         Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti držení osob v zařízení sociálních služeb

  ·         Samostatné právní jednání osoby omezené ve svéprávnosti

·         Neplatnost právního jednání z důvodu duševní poruchy (při omezení svéprávnosti i bez omezení svéprávnosti)

·         Neplatnost právního jednání  - důvody neplatnosti jiné než v souvislosti s duševní poruchou  

    Postup opatrovníka při řešení neplatnosti smlouvy

·         Zneužívající ujednání

·         Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

·         Subjekty realizující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - základní přehled

·         Bezdůvodné obohacení – základní přehled, se zaměřením na postup opatrovníka v návaznosti na neplatnost smlouvy

·         Postup opatrovníka při soudním výkonu či exekuci opatrovance – základní přehled

 

·         Kontrola veřejného opatrovníka (které subjekty mohou provádět kontrolu, zprávy zasílané soudu)

·         Neběžné právní jednání osoby s omezením svéprávnosti a souhlasy dalších subjektů

  ·         Opatrovnická rada – vznik rady

·         Opatrovnická rada - funkce opatrovnické rady, souhlas s neběžným právním jednáním

  ·         Jiné možnosti ochrany a podpory osoby se zdravotním postižením než omezení svéprávnosti

·         Možnosti bezplatné právní pomoci

·         Související zásahy do práv realizované v rámci omezení svéprávnosti 


 

Účastníci obdrží OSVĚDČENÍ  s akreditací MPSV ČR.

Úředníkům ÚSC vystavíme i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.


 V ceně zahrnuto občerstvení a textový materiál poskytnutý lektorem.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies