Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Zákon o obcích a jeho aplikace

ZMĚNA TERMÍNU Volby od A do Z


Variabilní symbol: 220115
Datum konání: čtvrtek 27.08.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům odborových služeb, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: Bc. Andrea Gotthardová
Cena: 1 690,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-270/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 Cílem semináře je vyložit Vám postup a úkoly jednotlivých orgánů obce při zajištění  všech typů voleb. Seznámeni budete s legislativním rámcem vč. aktuální novelizace volebního zákona. Výklad bude ilustrován praktickými příklady.

 Školení je určeno všem osobám organizačně zajišťujícím průběh voleb. Dále voleným zástupcům, starostům, místostarostům, radním, tajemníkům a úředníkům obcí, kterých se volební problematika dotýká.

 


  Volby a referenda obecně

·         Legislativa na úseku voleb a referenda

·         Volby v České republice

Druhy voleb konané v České republice

volební systém jednotlivých druhů voleb

délka funkčního období a počet členů volených zastupitelských sborů

·         Aktivní a pasivní volební právo

ústavní principy volebního práva

kdo má právo volit a může být zvolen v jednotlivých druzích voleb

volební právo cizinců ve volbách v České republice

·         Výkon státní správy na úseku voleb

struktura volebních orgánů, jejich složení a úkoly

sestavování okrskových volebních komisí a jejich úkoly

místo a úloha Českého statistického úřadu ve volbách

·         Referendum

referendum jako nástroj přímé demokracie, druhy referenda

o čem lze a o čem nelze v referendu rozhodovat

kdo a jak může referendum navrhnout, jak a kdo referendum vyhlašuje

kdo se může referenda zúčastnit

uskutečnění referenda (komise pro hlasování, seznamy oprávněných osob, hlasovací okrsky, hlasovací místnosti atd.)

vyhlášení výsledku referenda, platnost a závaznost referenda

·         Volební okrsky a jejich vymezování a číslování

volební okrsky jako účelové územní prvky

zápis údajů o vymezení nebo o změnách volebních okrsků do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), číslování volebních okrsků

·          Tvorba a vedení seznamu voličů pro jednotlivé druhy voleb

druhy seznamů pro jednotlivé volby a zásady jejich sestavování

stálý seznam voličů a jeho dodatek

zvláštní seznamy voličů

seznamy voličů vytvářené ,,ad hoc,,

seznamy oprávněných osob pro referendum

·         Voličské průkazy

institut voličských průkazů na území České republiky

vydávání voličských průkazů pro jednotlivé druhy voleb na žádost

tiskopisy voličského průkazu, zásady jejich evidence, distribuce a vyplňování

Volby a referenda v praxi obecních úřadů

·         Vybrané praktické postupy obecních úřadů při přípravě a zajištění průběhu jednotlivých druhů voleb a referenda

vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel - ROB (občané ČR a cizinci)

aktualizace stálého seznamu voličů

tvorba a aktualizace dodatku stálého seznamu voličů

specifické postupy při sestavování zvláštního seznamu pro volby, pro které je vytvářen

provádění oprav nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN

ověřování osobních údajů o kandidátech a voličích v registru obyvatel nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu

vydávání ,,náhradních dokladů totožnosti,, ve dnech konání jednotlivých druhů voleb

zvláštnosti při přípravě referenda (vyhlášení referenda, seznamy oprávněných osob, hlasovací okrsky, hlasovací místnosti, hlasovací lístky a hlasovací průkazy, vyhlášení výsledku referenda)

·         Problematika organizačně technického zabezpečení jednotlivých druhů voleb

      plnění časového harmonogramu voleb

zajištění distribuce volebních materiálů

volební místnosti, jejich vybavení

vybrané činnosti okrskové volební komise ve dnech konání voleb

nároky a odměňování členů okrskových volebních komisí

   archivace volebních materiálů

·         Soudní přezkum voleb a přestupky

·         Vybraná stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám voleb a referenda

 

 Účastníci obdrží  osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení a písemný materiál poskytnutý lektorem.


Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová, zkušená přednášející z praxe krajského a dříve i obecního úřadu na úseku správních činností, evidence obyvatel, voleb, vidimace a legalizace. 


Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies