Obchodní podmínky

Smluvní podmínky

1. Pořadatel a objednavatel

Pořadatelem je Vzdělávací centrum Morava s.r.o., se sídlem Malinovského náměstí 603/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 28595432 DIČ: CZ28595432

Objednavatelem je návštěvník webu www.vcmorava.cz, který vyplní své údaje v sekci FAKTURAČNÍ ÚDAJE - OBJEDNAVATEL v přihlášce na seminář

2. Přihlášení na akci

Objednavatel přijímá nabídku pořadatele a závazně přihlašuje výše uvedené pracovníky k účasti na této vzdělávací akci.

Vyplněnou závaznou přihlášku zašle objednavatel pořadateli přes on-line formulář na webu pořadatele nebo e-mailem nebo poštou nejpozději 3 pracovní dny datem konání akce.

Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí.

Přijetí přihlášky je potvrzováno automaticky na e-mail uvedený v přihlášce.

Při překročení kapacity akce nebo při zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat objednavatele na e-mailové adrese případně telefonu uvedeném v přihlášce. Pokud objednavatel tyto kontaktní údaje nevyplnění, zaniká povinnost pořadatele informovat.

Nebudou-li řádně přihlášení účastníci z kapacitních důvodů na akci přijati, vrátí pořadatel objednavateli uhrazenou cenu v plné výši.

Pořadatel nezaručuje vstup na akci účastníkům bez řádně vyplněné přihlášky.

Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem.

Odesláním přihlášky dává objednavatel souhlas k zasílání nabídek vzdělávání pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnou českou právní úpravou.

3. Platba za účastníky

Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou.

Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce. A to převodem na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je uveden v přihlášce.

4. Stornovací podmínky

Stornovat přihlášku je možné nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce.

Na akci lze místo přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka.

Při pozdějším stornování nebo při neúčasti přihlášeného či náhradníka se uhrazená cena nevrací.

5. DPH

Pořadatel upozorňuje objednavatele, že dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny (bez nároku na odpočet DPH) rovněž činnosti poskytované na základě akreditace udělené dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

6. Doklad o zaplacení vložného

U plateb provedených v souladu s bodem č. 3 těchto Smluvních podmínek bude Doklad o zaplacení vložného předán účastníkovi u prezence v den konání akce.