Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Správní řád - aktuality a praxe

Procesní obstrukce v judikatuře s reflexí přestupkového zákona č. 250/2016 Sb. a novel správního řádu z roku 2017 a 2018 (judikatura konstantní i nejnovější)


Variabilní symbol: 220139
Datum konání: pátek 18.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR:. AK/PV-286/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Procesní obstrukce v judikatuřes reflexí přestupkového zákona č. 250/2016 Sb. a novel správního řádu z roku 2017 a 2018 (judikatura konstantní i nejnovější)

 

Určeno všem úředním osobám


Program odborného semináře

 

 

 

1) Zásada zákazu zneužití práva

- výjimečnost případů, kdy lze prokázat zneužití práva a nepřiznat právní účinky určitému jednání účastníka řízení (dotčené osoby)

- procesní obstrukce zejména ze strany obviněných z přestupku a jejich zmocněnců

- šikanózní žádosti o informace, podněty, stížnosti, případně další druhy podání

- využívání práv ekologickými spolky a správné postupy správních orgánů

 

2) Námitky podjatosti

- vůči všem úředním osobám správního orgánu, námitky založené na účelových spekulacích ("obec příjemce pokuty" apod.), otázka tzv. systémového rizika podjatosti při rozhodování orgánů ÚSC, novela správního řádu č. 176/2018 Sb. (účinná od 1. 11. 2018) - vyřešení systémové podjatosti?!

- v případě odvolání proti usnesení o námitce podjatosti není nutno čekat na PM rozhodnutí

 

3) Plné moci, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnce ze zahraniční, nezletilý "zmocněnec", „zmocněnec“ ještě nezapsaná PO, vůle zvolit si zmocněnce projevená až po zahájení ÚJ

- prosté kopie a skeny plných mocí, plná moc bez podpisu zmocnitele, specifikace rozsahu zmocnění, výzvy k odstranění vad (doručovat zmocněnci, nebo zmocniteli?)

- volba zmocněnce v zahraničí, jemuž se nedaří doručovat, úkony nezletilého "zmocněnce"

 

4) Doručování účastníkům řízením, zmocněncům, substitutům, doručování úkonů účastníků, podání z cizí datové schránky, DS a uznávaný el. podpis

- trvalý pobyt na adrese obecního úřadu (ohlašovny), účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu, zpřístupnění DS "těsně" před vydáním a doručením rozhodnutím

- volba elektronické adresy pro doručování včetně adresy s diakritikou, typy situací

- doručovat zmocněnci, nikoli jeho substitutovi

- pravidla pro počítání času (poslední den lhůty So, Ne, svátek), vztah k procesním úkonům účastníků, případně správního orgánu

- doručování účastníkem (zástupcem) do el. podatelny spr. orgánu (spamový filtr, black-list nebezpečných adres)

 

5) Právo na tlumočníka, jednací jazyk

- jazyková práva každého, jazyková práva národnostních menšin, kdo obstará tlumočníka, kdo hradí náklady

 

6) Ústí jednání, předvolání k ÚJ, omluvy, projednání v nepřítomnosti

- obligatorní ÚJ k projednání přestupku podle předchozího přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., ÚJ jako prostor pro realizaci práv x ÚJ, kdy osobní účast obviněného je nutná ke zjištění stavu věci

- bohatá judikatura k omluvám obviněných a zmocněnců, kdy lze omluvy neakceptovat

- kontinuita i některé změny podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

7) Vadná podání (zejména blanketní odvolání), výzvy správního orgánu k odstranění nedostatků podání, doplňování ze strany účastníků (jejich zástupců)

- pravé a "nepravé" blanketní odvolání, chybějící podpis na odvolání, potvrzování podání učiněných prostým e-mailem do 5 dnů (např. zásilkou podanou v zahraničí)

- opakovaně podávaná listinná podání bez podpisu (není nutné procesně reagovat)

 

8) Návrhy na provedení důkazů, zpochybňování provedení důkazů, úřední záznam, právo obviněného vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí

- nadbytečné, účelové, spekulativní návrhy na provedení důkazů (nutno řádně odůvodnit, proč jim nevyhověno), námitky nepoužitelnosti úředních záznamů jako podkladů pro rozhodnutí, námitky vůči absenci postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu

 

9) Žádosti o informace ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

- procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu (distanční nahlížení), žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení


přednáší JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.,

členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies